Algemene voorwaarden kindercoach praktijk Only for kids,

 

 

 

1. ALGEMEEN

 

Kindercoach praktijk is opgericht door Ragina de Haan. De praktijk is gevestigd in Twello en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 67782124.

 

Kindercoach praktijk Only for kids richt zich op het tijdelijk coachen van kinderen in de leeftijd van

 

4-16 jaar, alsmede het begeleiden en ondersteunen van de ouder(s) / verzorger(s) en professionele opvoeders.

 

De coaching vindt plaats op het praktijkadres of indien gewenst en in overleg op de school van het kind.

 

Tijdens de sessies zal er gewerkt gaan worden met creatieve werkvormen en kindvriendelijke methodes die afgestemd zijn op de behoeften, leeftijd en belevingswereld van het kind.

 

 

 

2. TOEPASSELIJKHEID

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met kindercoach praktijk Only for kids en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intake gesprek zal er naar deze voorwaarden verwezen worden.

 

 

 

3. VERHINDERING

 

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur bedragen de kosten één coachsessie. Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of per telefoon is uiteraard mogelijk.

 

Bij het niet verschijnen op een afspraak, worden de kosten voor één coachsessie berekend.

 

 

 

4. TARIEVEN

 

De actuele tarieven vindt u op de website van Kindercoach praktijk Only for kids of zijn na te vragen bij genoemde praktijk. De genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal één maand van tevoren aangekondigd

 

Kort overleg, het zij telefonisch, per mail, is bij het tarief inbegrepen.

 

Mocht er meer tijd nodig zijn, dan wordt er een afspraak gemaakt.

 

 

 

5.UITVOERING VAN DE COACHINGSOVEREENKOMST

 

De kindercoach zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden.

 

Het kind is de cliënt.

 

De kindercoach werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind.

 

Het coaching traject start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s) en in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is.

 

Een kind- of oudersessie duurt 60 minuten, tenzij anders wordt overeengekomen.

 

 

 

6. BETALINGSVOORWAARDEN

 

Voor de betaling ontvangt u een factuur na elke sessie. De ouder(s)/ verzorger(s) van het kind verplicht zich de betaling binnen  8 dagen na factuurdatum over te maken op het rekeningnummer van kindercoach praktijk Only for kids.

 

Als er niet binnen de afgesproken termijn tot betaling is overgegaan, is kindercoach praktijk Only for kids genoodzaakt een betalingsherinnering te sturen.

Indien er dan nog niet tot betaling is overgegaan, is kindercoach praktijk Only for kids gerechtigd om bij de tweede herinnering  € 5,00 aan administratiekosten in rekening te brengen.

 

Indien na een tweede herinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven volgens aangeschreven datum, zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan derden.

 

De kosten die hieruit voortvloeien komen, conform de wet, geheel voor uw rekening .

 

Bij betalingsachterstand is Kindercoach praktijk Only for kids bovendien gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouder(s)/verzorger(s) van het kind aan de betalingsverplichtingen hebben voldaan.

 

 

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

 

Het advies van kindercoach praktijk Only for kids is oplossingsgericht zonder dit te garanderen. De praktijk is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van kindercoach praktijk Only for kids.

 

Voor lichamelijke of psychische klachten raden wij u aan eerst contact op te nemen met u huisarts.

 

 

 

8.TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

Kindercoach praktijk Only for kids is lid bij beroepsorganisatie Adiona,

 

Adiona is een beroepsorganisatie voor kindercoaches. ( www. Adiona.nl)

 

De kindercoach dient te handelen in overeenstemming met hetgeen is vermeld in de gedragscode van Adiona.

 

De kindercoach zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

Adiona kent een klachtenreglement. De kindercoach acht zich gebonden aan dit reglement.

 

Bij een geschil overleggen de partijen. Wanneer niet tot overeenstemming gekomen kan worden, kan de ouder contact opnemen meet de klachtenfunctionaris van Adiona.

 

In voorkomende gevallen is de (kanton)rechter bij uitsluiting bevoegd van geschillenkennis te nemen.

 

Niettemin heeft kindercoach praktijk only for kids het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

9.OBSERVATIE EN VERSLAG

 

Op verzoek van ouder(s)/ verzorger(s) van het kind bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging.

 

Dit bezoek duurt maximaal 75 minuten en de factuur hiervoor zal naar de ouder(s) / verzorger(s) gestuurd worden.

 

Op verzoek van ouders en/of cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden gestuurd worden.

 

 

 

10.BEGELEIDING VAN KINDEREN T/M 16 JAAR

 

Kindercoach praktijk Only for kids houdt zich aan de wettelijke regel dat kinderen onder de 16 jaar, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

 

De ondergetekende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de ander gezaghebbende ouder van informatie wordt voorzien omtrent begeleiding  en hier zijn/ haar toestemming voor geeft.

 

Hij/zij gaat ermee akkoord dat , indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij daarvan de consequenties op zich neemt.

 

Kindercoachpraktijk Only for kids kan hier op geen enkel manier verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

11.VERTROUWELIJKHEID

 

Kindercoach praktijk only for kids is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies.

 

Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraag aan de ouder(s) / verzorger(s).

 

Kindercoach praktijk Only for kids is in het bezit van een privacyverklaring.

 

 

 

 

 

12.VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

 

Deze voorwaarden zijn te vinden op www. Kindercoachingonlyforkids.nl.

 

Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking meet Kindercoach praktijk Only for kids.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACYVERKLARING KINDERCOACH PRAKTIJK ONLY FOR KIDS

 

 

 

 

1. TOEPASSELIJKHEID

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming. (AVG)

 

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Ragina de Haan, oprichter van kindercoachpraktijk Only for kids gevestigd te Twello, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 67782124.

 

2.DOEL VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Indien u Kindercoachpraktijk Only for kids uw persoonlijke gegevens geeft, telefonisch, per mail, via de website of op een andere manier, dan worden deze enkel gebruikt om met u in contact te komen en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

3.VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

 

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal kindercoach praktijk Only for kids over meer persoonsgegevens beschikken dn enkel de contactgegevens. Deze gegevens worden enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening gebruikt. Alleen de persoonsgegevens die in verband met de coaching nodig, of nuttig zijn, worden verzameld. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

4.BEVEILIGING

 

Kindercoachpraktijk Only for kids heeft er alles aan gedaan om er voor te zorgen dat uw gegeven veilig bewaard worden. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan er gebruik worden gemakt van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan inde AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Kindercoach praktijk Only for kids verantwoordelijk.

5. BEWAARTERMIJN

 

Kindercoach praktijk Only for kids bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Uiteraard moet kindercoach praktijk Only for kids zich wel houden aan de wettelijke en fiscale verplichtingen. Voor de belastingdienst moeten uw factuurgegevens 7 jaar bewaard blijven. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 4 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

6.RECHTEN BETROKKENE

 

Kindercoach praktijk Only for kids respecteert uw privacy rechten en zal eraan meewerken dat u in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn, het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact opnemen met kindercoach praktijk only for kids